• Hạng mục Thiết kế mẫu bao bì sản phẩm
  • Khách hàng Công ty sữa
  • Thực hiện 2020