• Dự án Thiết kế mẫu thẻ tên card visit nhân viên công ty
  • Đơn vị Công ty KGL
  • Năm 2018
  • Thực hiện IPTIME
  • Website https://iptime.com.vn