Tag Archives: đoạn văn bản demo

“Lorem ipsum” trong thiết kế? Ý nghĩa của nó là gì?

Bạn thường xuyên thấy dòng chữ “Lorem ipsum” trong các phần mềm thiết kế? Vậy...