Motto và Slogan – Cách hiểu chung nhất về motto và slogan

Tại sao một nhãn hiệu với một khẩu hiệu bất biến, lại sử dụng những khẩu hiệu khác nhau trong những chiến dịch truyền thông khác nhau? Cách hiểu chung nhất về motto và slogan Motto là thuật ngữ được hiểu như là một dạng khẩu hiệu, một phương châm của một đối tượng trong một thời kỳ ngắn hạn, nhằm phản ứng với các thay đổi từ môi trường, hoặc cũng có thể nói đó là một thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu để truyền tải hình ảnh và những điều cốt yếu của đối tượng đó đến với những…