Chiến lược xây dựng thương hiệu cho công ty mới thành lập!

Chiến lược xây dựng thương hiệu cho công ty mới thành lập! Khi mới thành lập công ty hầu hết các chủ doanh nghiệp thường tập trung mọi sức lực cho việc huy động vốn để phát triển sản phẩm, ít đầu tư xây dựng thương hiệu vì nghĩ rằng việc ấy vừa phức tạp, vừa tốn kém việc phát triển sản phẩm hay thương hiệu trước? là câu hỏi không ít doanh nghiệp đạng mắc phải. Trong khi đó, các chuyên gia tiếp thị đã đúc kết kinh nghiệm thực tế để đưa ra lời khuyên rằng doanh nghiệp…