[Doanh nghiệp có biết] – Quy trình thực hiện Giám định sở hữu công nghiệp

1. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH TỔNG QUÁT
Quy trình tổng quát gồm 04 công đoạn:
Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn yêu cầu/trưng cầu giám định (tiếp nhận Đơn)
Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định (HSGĐ)
Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định
Công đoạn 4: Xử lý kết quả giám định
2. SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CHI TIẾT
a. Công đoạn 1: Tiếp nhận Đơn
* Gồm 07 bước như sau:
b. Công đoạn 2: Thụ lý Hồ sơ giám định
* Gồm 05 bước như sau:
c. Công đoạn 3: Thực hiện các nội dung giám định
* Gồm 07 bước như sau:d. Công đoạn 4: Xử lý kết quả
* Gồm 4 bước như sau:
[Doanh nghiệp có biết] – Quy trình thực hiện Giám định sở hữu công nghiệp
Rate this post