Công ty Bani Vina là một công ty mới thành lập nhưng đã có ý thức ngay từ đầu về xây dựng và phát triển thương hiệu. Mong muốn của các thành viên công ty là đựa Bani Vina trở thành một trong những công ty uy tín có tiềm lực và vị trí quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam