Thi công hạng mục nhận diện chi nhánh Bảo hiểm Hùng Vương