Update hạng mục thiết kế nhận diện thương hiệu:

Hạng mục thiết kế  profile công ty

Xem chi tiết  mẫu  thiết kế Profile công ty

Thiết kế mẫu hồ sơ năng lực Profile LTP

Hạng mục thiết kế Media Social