Xem thêm dự án thiết kế nhận diện thương hiệu cho khách hàng Lê Tuấn Phương:

Dự án thiết kế logo Bộ nhận diện thương hiệu LTP – Lê Tuấn Phương:

Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu LTP